Klubbavtale på utstyr med Squashbutikken

Følg linken for å se aktuelle produkter

30% på de produktene som er presentert på forsiden

25% på andre produkter

Rabattkode legges ut på lagenes facebookside. Den skal kun benyttes av medlemmer.

Lier VBK – klubbavtale | Squashbutikken.no

På Squashbutikken sin siden har vi plukket ut de mest relevante produktene. For andre produkter fra Salming vil det også være mulig å bestille dette direkte på www.salming.no sine hjemmesider med klubbrabatt (samme kupongkode).

Årsmøte Lier VBK 24. Mars 2021 kl. 18.00 – 19.30

Agenda

 1. Velkommen og godkjennelse av innkalling
 2. Opptelling av stemmeberettigede
 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokoll
 4. Årsberetninger
 5. Behandle regnskap 2020, samt beretninger fra revisor og kontrollutvalget
 6. Behandle budsjett 2021
 7. Behandle innkomne forslag og saker
  • Ny lovnorm for Lier VBK
  • Evt. øvrige innkomne saker
 8. Dugnad / innsats for klubben
 9. Kontingent og avgifter + kakedugnader
  • Styrets forslag:
   • Styret gis myndighet til å innvilge en forholdsmessig reduksjon i aktivitetsavgift for sesongen 2021/22, i forhold til reduksjon i tilbud gjennom sesongen 2020/21 (for de som betalte aktivitetsavgift sist sesong).
   • For øvrig beholdes satser fra sist sesong
 10. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer, trenere og revisor
  • Forslag fra styret:
   • Fastsettelse av trenergodtgjørelser fortsetter å ligge under styrets beslutningsmyndighet
 11. Valg av styre og representanter til regionsting
 12. Evt.

Regnskap 2020

Revisjonsberetning fra revisor  

Budsjett 2021   

Forslag til ny lovnorm Lier VBK   

Styrets årsberetning

Personvern og samtykker

PERSONVERN (GDPR) I LIER VBK
Lier VBK tar ditt personvern på alvor og er forpliktet til å behandle
personopplysninger på en forsvarlig måte. I den forbindelse vil alle
eksisterende medlemmer i løpet av kort tid motta en samtykkeforespørsel om
følgende:
– behandling av personopplysninger – dette i forbindelse med ditt eller ditt
barns medlemskap hos Lier VBK
– publiseringer av gruppebilder
– elektronisk informasjon

Samtykke er frivillig og styres av medlemmet selv eller dens foresatte.

Dette gjøres via Medlemsappen Gnist (har
tilknytning til vårt medlemssystem Styreweb). Medlemmet selv eller dens
foresatt har til enhver tid oversikt over samtykkene i Gnist, og her kan de
enkelt gi eller trekke tilbake sine samtykker. Samtykke må gjøres via innlogging
på pc.

Nærmere informasjon om Personvern og GDPR, finner du under temaet Personvern
på vår hjemmeside.

Corona regler i Lier og oppstart volleyball 2021

Nasjonale myndigheter  og Lier kommune har nå igjen åpnet opp for innendørs treningsaktivitet for unge under 20 år. Det vil si at vi i Lier VBK planlegger å sette i gang med treninger igjen for ungdomslagene i uke 4, med samme treningstider som vi har hatt tidligere.

Dette forutsetter:

 • Den enkelte spiller og evt. deres foresatte må ha kontroll på hvilket tiltaksnivå som gjelder for skolen vedkommende går på (rødt eller gult). Merk at to skoler i samme kommune KAN ha forskjellig tiltaksnivå.
 • Spillere som går på skoler med rødt tiltaksnivå kan ikke delta på trening.
 • Maksimum 20 personer tilstede på hver banehalvdel.
 • Det skal ikke være kontakt mellom spillere på forskjellige lag, dersom de trener i hver sin del av hallen – heller ikke før / etter trening.
 • Øvrige smittetiltak er som forrige gang, inklusive håndvask/spriting av hender før, under og etter trening, ingen «high five» etc + opprettholde meter’n (bortsett fra i korte øyeblikk på banen), vasking av baller etter trening, etc.

VIKTIG: Har du sår hals, litt hoste, rennende nese, eller andre symptomer i luftveiene lar du selvfølgelig være å komme på trening.   

Treningene vil foregå uten andre voksne tilstede i hallen enn de som er nødvendige for å gjennomføre treningen.  

Mulighetene til å gjennomføre treninger kan endre seg på kort varsel, bl.a. dersom vi opplever lokale smitteutbrudd. Det er derfor viktig å følge med på informasjon som legges ut av klubben på våre hjemmesider og på facebook.

DET BLIR FLOTT Å ENDELIG KOMME I GANG IGJEN MED VOLLEYBALLTRENINGER INNE – DETTE HAR VI SAVNET !!!!!

Med sportslig hilsen 

Inghild Berthinussen  Leder Lier VBK 


Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) i Lier kommune

Fastsatt av kommunedirektøren i Lier 19.01.2021 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 etter delegert myndighet fra kommunestyret jf. vedtak av 01.12.2020. Endrer forskrift fastsatt av kommedirektøren i Lier 04.01.2021.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for alle virksomheter og alle som til enhver tid oppholder seg i Lier kommune.

§ 2 Forholdet til nasjonale regler

Der denne forskriften er strengere enn nasjonale regler og retningslinjer, gjelder bestemmelsene i denne forskriften foran de nasjonale reglene, inkludert covid-19-forskriften.

Der denne forskriften ikke gir særskilte regler, gjelder nasjonale regler og retningslinjer, inkludert covid-19-forskriften.

§ 3 Kollektivreiser

Lier kommune oppfordrer til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind ved kollektivreiser.

§ 4 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan hjemmekontor skal gjennomføres i virksomheten.

Møtevirksomhet skal gjennomføres digitalt så langt arbeidets art tillater det. Der digitale møter ikke lar seg gjennomføre, skal det holdes minst 1 meter avstand til andre møtedeltagere som ikke tilhører samme husstand.

Utover dette gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§ 5 Plikt til bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serverings- og skjenkesteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder likevel ikke ved kortvarige passeringer av andre. Plikten til bruk av munnbind gjelder heller ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Plikten til å bruke munnbind i første avsnitt gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand fra besøkende/kunder. Dette gjelder ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand til medreisende. Dette gjelder også på innendørs stasjons-områder.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 6 Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Lier kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av covid-19-forskriften. Det er likevel ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00. Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind på serverings- og skjenkesteder.

Skjenking av alkohol er ikke tillatt.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og øvrige krav i denne forskriften, jf. smittevernloven § 4-1, tredje avsnitt.

§ 7 Sammenkomster i private hjem, hytter og lokaler

Det er ikke tillatt å arrangere eller å delta på private sammenkomster med mer enn 5 gjester, i tillegg til husstandens medlemmer. 2 husstander kan likevel møtes uavhengig av antall husstandsmedlemmer.

For barn og unge som tilhører samme barnehage- eller skolekohort kan hele kohorten samles.

Arealene må være dimensjonert slik at alle som ikke er i samme husstand eller i samme barnehage- eller skolekohort, kan holde minst 1 meter avstand til hverandre.

§ 8 Øvrige sammenkomster/arrangementer

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangementer, hverken innendørs eller utendørs. Med arrangementer menes sammenkomster som fremgår av covid-19-forskriften § 13, første avsnitt, bokstav a til g.

Dette gjelder ikke:

a) bisettelser og begravelser, begrenset opp til 50 deltagere

b) vielser, dåp og lignende religiøse eller juridiske seremonier, såfremt seremonien gjennomføres uten tilskuere til stede

c) kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer for toppidretten og der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum til stede

d) «drive in»-arrangementer for bil eller tilsvarende lukket kjøretøy

For arrangementer etter bokstav a-c skal arrangøren sørge for at alle, som ikke er i samme husstand, skal kunne holde minst 1 meter avstand til hverandre. For øvrig gjelder også covid-19-forskriften §§ 13 b-d om krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og deltageroversikt.

For arrangementer etter bokstav d skal arrangøren sørge for at bilene plasseres på en måte som gjør at personer i ulike biler skal kunne holde minst 1 meter avstand til hverandre. For øvrig gjelder også covid-19-forskriften § 13 b om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i etterkant av arrangementer som nevnt i bokstav a-d, med unntak av sammenkomster i tråd med § 7.

§ 9 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

• treningssentre

• museer

• ordinær kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

• bingohaller og tilsvarende underholdningssteder

Dette gjelder ikke:

a) steder og virksomheter som skal gjennomføre aktiviteter etter § 10 bokstav b

b) treningssentre hva gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom, når dette tilbys en til en

c) biblioteker

d) tros- og livssynshus

e) gallerier og annen utsalg av kunst

§ 10 Organiserte trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter

For organiserte trenings-, kultur- eller fritidsaktiviteter gjelder følgende:

a) Utendørs aktiviteter

Det er tillatt å organisere og delta i utendørs organiserte aktiviteter for

• barn og unge opp til 20 år, så lenge aktiviteten kan gjennomføres uten foresatte til stede

• øvrige over 20 år

• toppidretten og profesjonelle kulturaktører

b) Innendørs aktiviteter

Det er tillatt å organisere og delta i innendørs organiserte aktiviteter for

• barn og unge opp til 20 år, så lenge aktiviteten kan gjennomføres uten foresatte til stede

• toppidretten og profesjonelle kulturaktører

• en til en-timer med trener/instruktør, som gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom

For riding i ridehaller gjelder reglene for utendørs aktiviteter i bokstav a.

Elever som tilhører skoletrinn som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på innendørs aktiviteter.

§ 11 Registrering av personer ved «drop in»-tilbud

Personer som benytter seg av «drop in»-tilbud hos offentlige eller private virksomheter og tjenester skal oppgi navn og telefonnummer man kan nås på slik at oppmøtet kan registreres av virksomheten eller tjenesten. Det skal også registreres dato og klokkeslett for oppmøtet.

§ 12 Karantene

Innbyggere og besøkende i Lier kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Lier kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

§ 13 Ansvar

Lier kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 14 Ikrafttredelse og varighet

Avlyst -G17 Deltar i NM 27-29 mars 2020 i Stavanger

https://volleyball.no/nyheter/status-koronavirus-11-mars-2020

Gutter 17 skal som tidligere annonsert spille NM i Stavanger 27-29 mars i år💪HURRA – GO LIER
I den forbindelse hadde vi satt utrolig stor pris på om du ville bidra med flaskepant i februar og mars måned😍
Vi kommer gjerne og henter, men hvis du synes d er enklere å pante selv og heller vipse beløpet Så er dette selvfølgelig mulig.
Håper du har lyst og mulighet til å hjelpe gutter 17
Ta gjerne kontakt med Inghild for nummer du kan vipse til😉

IMG_3002

G17 har fått egne sponsorer i forbindelse med sin kvalifisering til NM

http://www.extra-produkter.no

5CD0E2CC-B619-400C-AD0F-FD69DB4E8A6D https://www.lierkroa.no

E87495BF-E3B7-455A-8EF1-785FAEE0C9B4
 https://albjerkbil-lier.volkswagen.no

Logo Lier Hus  https://lierhus.no

Logo Kiwanis       https://www.facebook.com/kiwanisclublier

Logo Comfort lierhttps://www.comfort.no/rorlegger/buskerud/comfort-lier

Åpen hall i regi av Lier Volleyballklubb

Åpen hall i regi av Lier Volleyballklubb mars til juni 2020. 4 lørdager fram til juni vil Lier VBK arrangere åpen hall i Lierhallen med volleyballspill.  Dette er et gratis tilbud til barn og unge mellom 9 og 19 år.

Lier Volleyballklubb ønsker å bidra til aktivitet for barn og unge i bygda og omegn. Du har kanskje ennå ikke funnet en aktivitet som passer helt for deg, eller kanskje du ønsker en aktivitet til. Da har du nå en god mulighet til å finne ut om volleyball kan være det rette for deg.

Disse 4 lørdagene vil Lierhallen være åpen mellom kl. 10.00 og 12.00:

vbk logo bilde farger

 • 7 mars
 • 4 april
 • 9 mai
 • 6 juni

Vi oppfordrer derfor dere mellom 9 og 19 år til å ta turen til Lierhallen disse lørdagene. Ingen forkunnskaper om volleyball er nødvendig – klubben stiller med instruktørerer og nødvendig utstyr. Du trenger kun å ha med deg innsko, og helst tøy som ikke er til hinder for mye bevegelse. Det koster ingen ting å være med disse lørdagene, og det er heller ingen forpliktelser videre.

Lier VBK har siden starten i 1975 bidratt til å holde barn, ungdom og voksne i aktivitet. Klubben setter folkehelse i fokus, og arbeider derfor for å skape et allsidig tilbud til unge og voksne i nærmilijøet. Vi har jente- og guttelag i aldersbestemte klasser, samt flere voksenlag. Her har vi et spenn fra rene mosjonistlag, til førstelagene våre på både dame- og herresiden som denne sesongen begge spiller i 2. divisjon.

«For oss i Lier Volleyballklubb er det viktig med inkludering av alle, og at vi sammen skaper fellesskap og tilhørighet med gjensidig respekt for hverandre», sier Inghild Bethinussen, leder av Lier VBK. Hun fortsetter: «Ikke minst er det viktig at det å spille volleyball sammen både er moro og gir mestringsfølelse».

Lier VBK håper å se mange barn og unge i Lierhallen disse lørdagene, og dersom det blir god oppslutning tar vi sikte på å videreføre dette gratis tilbudet etter jul. Kom og spill volleyball sammen med oss, da vel.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på Liervolley@gmail.com. Evt. Kan du ringe Inghild Berthinussen på Tlf. 988 38 178.

D1 Helg i Tønsberg 21 og 22 sept

D1 har hatt en fin helg i Slagenhallen i Tønsberg. Søndag møtte vi først Holstad hvor det ble en grei 2-0 seier. Så ventet OSI3 i kvartfinalen, en kamp vi vant etter mye god jobbing. I semifinalen møtte vi de flinke unge Koll2-jentene. Disse ble dessverre hakket for sterke for oss i dag og med det endte vi i bronsefinalen. Her ble det en spennende kamp mot OSI2, men som vi tilslutt dro i land 2-0 etter mye hard jobbing! Pokal ble det også 🏆🏐😁

Hilsen Inghild